ČeskyEnglishDeutschPolskiTřebechovické muzeum Betlémů na Facebooku

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Třebechovické muzeum betlémů

Masarykovo náměstí 1426

503 46  Třebechovice pod Orebem

IČO:459 81 116, DIČ: CZ45981116

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.betlem.cz

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“)společnosti Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 503 46 Třebechovice p.O., IČO: 45981116, DIČ:CZ45981116 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.betlem.cz.

1.2. OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

1.5. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba, internetový stránek provozovatele na adrese www.betlem.cz, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku. Tento zákazník se též označuje jako kupující.

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2. Občanského zákoníku se nepoužije.

 1.  Internetový obchod prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 1.  Pro objednávání zboží vyplní kupující objednávkový formulář vytvořený právě k tomuto účelu ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní)
  2. způsobu úhrady kupní ceny, zboží se odesílá na dobírku (není-li sjednáno jinak), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
  3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

 1.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

 1.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně nebo telefonicky).

 1.  Doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 1.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1.  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas neplatil závazně objednané zboží.

 1. Odeslání objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Na tyto OP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetových stránek. Tyto OP tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.  Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné.

 1. Cena zboží a platební podmínky, dodací podmínky

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, Třebechovice pod Orebem
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 565600257/0100 po vystavení faktury.

 1.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi.

 1.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 1.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 1.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden na vystavené faktuře, která obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Po připsání částky na účet odešle neprodleně prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím České pošty.

 1.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O této skutečnosti musí kupující neprodleně informovat prodávajícího, který bude řešit problém s přepravcem.
 2.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo

jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo jeho osobou, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 1.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. Kupující bere na vědomí,  má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika části, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 1. Při odstoupení  od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je též oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 1.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 1. Práva z vadného plnění

 1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 1.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a  chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 1.   Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:
 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží.
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit z kupní smlouvy

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle následujícího odstavce VOP.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 1.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v písemné formě, které lze zasílat na níže uvedenou adresu:

Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 503 46Třebechovice pod Orebem, e-mail: , tel: +420 495 592 053

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli na dobírku). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno Českou poštou, dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých s dopravoureklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 1.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

 1.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodejna@betlem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 1.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů

Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 503 46Třebechovice pod Orebem, IČO 459 81 116, (dále jen „prodávající“) zpracovává ne smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu/sídlo pro fakturaci a dodání zboží, IČO, DIČ.

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s nakupujícím. Poskytnuté osobní údaje budou v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a slouží výhradně k vyřízení objednávek. Námi spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

 1.  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 1.  Kupující odeslání své objednávky dává prodávajícímu jakožto správci osobních údajů nebo zpracovateli osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracováním osobních údajů svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

 1.  Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně.

 1.  Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a budou zpracovávány prodávajícím v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 1.  Nákupem v internetovém obchodě www.betlem.cz nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetích stran.

 1. Závěrečná ustanovení

 1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční ) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3.  Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

V Třebechovicích pod Orebem

21.5.2018

  Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

  

NAHORU